Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

kasiakrzec
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka via100suns 100suns
kasiakrzec
1020 d3d1
Oh, where can I find such man??
Reposted frommagiclife magiclife viapunkahontaz punkahontaz
kasiakrzec
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viadiedrunk diedrunk
kasiakrzec
wszystko na końcu będzie dobrze, a jeśli nie jest dobrze, wierzcie mi, to jeszcze nie koniec.

January 03 2015

kasiakrzec
7509 cb43
Reposted fromundertow undertow vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m viapatidaga patidaga
kasiakrzec
9675 55a0 500
Reposted frompomsa pomsa viapatidaga patidaga
kasiakrzec
0505 52b0
Reposted fromdailylife dailylife viapatidaga patidaga

December 24 2014

kasiakrzec
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromeazyi eazyi viamanfredxoxo manfredxoxo
kasiakrzec
2246 31be 500

December 16 2014

kasiakrzec
2453 879a 500
Reposted fromShini Shini viafuckeverything fuckeverything
kasiakrzec
9294 5893 500
Reposted fromParadies Paradies viazegarek zegarek
kasiakrzec
Reposted fromIriss Iriss viamahoniova mahoniova
8321 88ab
Reposted from1caru5 1caru5 viamarianna marianna

August 10 2014

kasiakrzec
Reposted fromPoranny Poranny vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj

August 05 2014

kasiakrzec
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory via1996 1996
kasiakrzec
Reposted fromresort resort via1996 1996

August 03 2014

kasiakrzec
kasiakrzec
8132 5378
Reposted frommagiclife magiclife viacitiesofnight citiesofnight
kasiakrzec
1632 34f0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl